Vòng Chuỗi Tay Topaz

Vòng đá Topaz xanh 07mm chuẩn 7A
Vòng đá Topaz xanh hạt đốt 7*9mm 6A cao cấp
Topaz xanh 8mm 7A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh hạt đốt 8*10mm 6A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh 10mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng đá Topaz xanh 10mm chuẩn 7A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh hạt đốt 10*12mm 6A cao cấp
Vòng đá Topaz xanh 11mm chuẩn 5(A-)
x