Vòng chuỗi tay Opal

Vòng đá Opal giọt nước 4*5mm chuẩn 5A
Vòng đá Opal giọt nước 3*4mm chuẩn 5A
Vòng đá Opal giọt nước 4*5mm chuẩn 5A
Vòng đá Opal giọt nước 3*4mm chuẩn 5A
x