Vòng chuỗi tay hổ phách

Tràng hạt 108 Hổ Phách cầu vồng 5mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng sáp ong 7*9mm 4A
Vòng Hổ Phách Baltic vàng bơ 08mm 4A
Vòng Hổ Phách Baltic vàng bơ 8mm chuẩn 4A
Vòng Hổ Phách huyết đỏ 8mm
Vòng Hổ Phách vàng cognac 8mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng cognac 08*10
Hổ Phách Baltic cognac vàng 9mm
Vòng Hổ Phách Baltic mật lạp hạt trụ tròn 9mm
Vòng Hổ Phách Baltic vàng trong hạt olive 9mm
Vòng Hổ Phách mật lạp hạt đốt 09*12
x