Vòng chuỗi hạt cẩm thạch

Vòng chuỗi cẩm thạch xanh lý đều 8mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 5A 09mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 09mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch sơn thủy 10mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch đậu lí 13mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch đậu lí 13mm
Vòng Đá Cẩm Thạch trắng lục nhạt 13mm
Vòng chuỗi Cẩm Thạch trắng lí 14mm
Vòng Chuỗi Cẩm thạch huyết 14mm
x