Thạch Anh Tóc Xanh

Tràng hạt 108 đá Thạch anh tóc xanh 6mm
Vòng đá Thạch anh Tóc xanh 7mm 6A
Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 8mm 5A
Vòng tay Thạch anh Tóc xanh 08mm 6A
Thạch anh Tóc xanh 9mm 6A
Thạch anh Tóc xanh 9mm 6A
Thạch anh Tóc xanh 09mm 5A
Tóc xanh hạt trụ 09*12mm 5A
Thạch anh Tóc xanh 10mm 6A
Tóc xanh hạt trụ 10x14mm 6A
Vòng thạch anh tóc xanh 11mm 5A
Tóc xanh hạt trụ 12*16mm 5A
x