Thạch Anh Tóc Đen

Vòng thạch anh tóc đen 09mm cao cấp chuẩn 5A
Thạch anh tóc đen 11mm cao cấp 7A
Vòng thạch anh tóc đen 13mm cao cấp chuẩn 5A
Thạch anh tóc đen 10x14mm chuẩn 4A
Vòng hạt đốt tóc đen 08*12mm 5A
Vòng hạt đốt tóc đen 12*16mm 5A
Vòng hạt đốt tóc đen 10*14mm 5A
- 17%
Vòng kiềng thạch tóc đen 52mm đặc biệt cao cấp chuẩn 6A
- 16%
Vòng kiềng thạch tóc đen 56mm đặc biệt cao cấp chuẩn 6A
- 10%
Vòng kiềng thạch tóc đen 59mm đặc biệt cao cấp chuẩn 6A(-)
Vòng tay Thạch anh tóc đen 08mm 7A
x