Thạch Anh Tím

Vòng tay 108 hạt đá Thạch anh tím Lavender 7mm
Thạch anh tím cắt giác chuẩn 3A 10mm
Thạch Anh Tím 10mm chuẩn 4A
Mặt thạch anh tím tim 6mm bạc 925
Mặt dây chuyền Thạch anh tím bạc 925 Hadosa
Mặt dây chuyền Thạch anh tím bạc 925
Mặt dây chuyền Thạch anh tím bạc 925
x