Mặt trang sức ngọc bích

Mặt Ngọc Bích 3A
Mặt Ngọc Bích oval 8*10mm cao cấp
Mặt Ngọc Bích oval 15*20mm cao cấp
Mặt Ngọc Bích oval 13*18mm cao cấp
Mặt Ngọc Bích chữ nhật 12*16mm cao cấp
x