Đá Morgan

Vòng tay đá Morgan (Beryl) 8mm
Vòng tay đá Morgan (Beryl) 8mm
Vòng tay đá Morgan (Beryl) 10mm
x