Đá Giông Bão

Vòng đá Giông Bão 07mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 8mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 9mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 10mm chuẩn 4A
Vòng đá Giông Bão 14mm chuẩn 4A
x