Đá Diopside

Vòng đá Diopside cuốn tay 6mm chuẩn 6A
Vòng Diopside 7mm 4A cao cấp
Vòng Diopside 07mm cao cấp chuẩn 6A(-)
Vòng đá Diopside 08mm chuẩn 3A cao cấp Hadosa
Vòng đá Diopside 08mm chuẩn 4A cao cấp Hadosa
Vòng đá Diopside 9mm cao cấp chuẩn 4A Hadosa
Vòng đá Diopside 9mm cao cấp chuẩn 5A Hadosa
Vòng đá Diopside 9mm cao cấp chuẩn 6A Hadosa
Vòng đá Diopside 10mm cao cấp chuẩn 6A Hadosa
Vòng đá Diopside 10mm cao cấp chuẩn 6A(-) Hadosa
Vòng Diopside 11mm 4A cao cấp
Vòng Diopside 11mm cao cấp chuẩn 5A
x